Faktor-Faktor Pendidikan Dalam Perspektif Ulama Klasik (Studi Pemikiran Ibnu Maskawaih, Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina)

Mintaraga Eman Surya

Abstract


Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan dunia pendidikan tentunya tidak akan terlepas dari sumbangsih para ilmuwan yang mencurahkan segala perhatiannya pada dunia pendidikan.

Pendidikan menurut ulama klasik meliputi faktor pendidik, peserta didik dan lingkungan, ditemukan relevansi menuju konsep pendidikan modern. Bahwa faktor pendidik menekankan unsur kompetensi atau kecakapan dalam mengajar, juga berkepribadian yang baik. Dengan kompetensi itu, seorang pendidikakan dapat mencerdaskan anak didiknya dengan berbagai pengetahuan yang diajarkannya, dan dengan akhlak ia dapat membina mental dan akhlak anak.Tahapan dan klasifikasi peserta didik juga menjadi bagian penting dari kesimpulan pendapat yang dikemukakan mereka. Adapun mengenai lingkungan pendidikan, mencakup lingkungan yang menyangkut hubungan guru dan murid, lingkungan rumah tangga yang meliputi hubungan orang tua dengan anak dan anggota lingkungan lainya. Keseluruhan lingkungan ini satu dan lainnya secara akumulatif berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan pendidikan.


Keywords


Faktor, pendidikan, ulama, Ibnu Maskawaih, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina

References


Abdul Mujid, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Abdul Kholiq, dkk, Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Cet. I. ( Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 1999)

Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005

Al Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: PT Ciputat Press, 2005

Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1999

Ibn Miskawaih, al-Hikmat al-Khalidat, (terj.) Javidan Khirad oleh Abd ar-Rahman Badawi, (Kairo: Maktabat Nahdat al-Mishriyat,1952)

Ibn Khalikan, Wafayat al-A’yan, (Mesir: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyah, 1948),

Ibn al-Qifthi, Ikhbar al-‘Ulama bi Ikhbar al-Hukama, (Mesir: Mathba’ah al-Sa’adah, 1326 H),

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya: PSAPM,2003).

Muhammad Fadhil Aljamali, Tarbiyah Al-insani Aljadid

Muhammad Nur Ali, Kamus Agama Islam, (Cirebon: Annizam, 2004).

Muhammad Tolhah Hasan, Dinamika Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Jakarta: Lantabora Press, 2006)

Murip Yahya, Pengantar Pendidikan, (Bandung: Prospect, 2008)

Ramayulis, Hakikat Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, makalah, STAIN Batusangkar 2000.

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. VI;Jakarta:Kalam Mulia, 2008).

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaktif Edukatif , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Tolkhah. Imam dan Barizi. Imam. 2004. Membuka Jendela Pendidikan (Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Toto Suharno, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011


Full Text: PDF

DOI: 10.30595/islamadina.v19i1.2353

Copyright (c) 2018 ISLAMADINA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2580-5096