Vol 22, No 2 (2021)

Techno Volume 22 No.2 Oktober 2021

Artikel Techno

Wildan Fatkhul Barry, Mukhtar Hanafi, Endah Ratna Arumi
77-86
Delvyn Shahputra, Titin Kristiana
87-98
Envrinda Arief Fauzia, Herry Purnama
PDF
99-106
Pradhana W Nariendra, Juanita Juanita, Wiwit Probo Saputri
PDF
107-114
Su Dar mono, Joko Waluyo, Wahyu Wilopo
115-122
Haryanto Haryanto
123-130
Syinta Brata, Anton Yudhana, Herman Herman
131-138
Winarso dsl, Wakhyu Dwiono, Dian Nova Kusuma H
139-148

ISSN: 2579-9096