Vol X No 1 September 2016

Artikel

Van Kim Hoang Ha
H. Sadi H. Sadi
Dhalia Soetopo
Mufida Nofiana
Pudiyono Pudiyono
Andit Dwi Susanto
Pratik Hari Yuwono
Hera Wahyuni
Febritesna Nuraini
Lia Mareza, Agung Nugroho
Okto Wijayanti

ISSN: 1979-6668